Reach Us

Mr. R. Anantharaman
Head of the Institute
anantharaman@mba.sastra.edu

 

 

Dr. P. Uma Maheswari
Member
p.uma@sastra.edu